New $5: Security Features

Translations available


Video Transcript

Australian banknotes are among the safest in the world.

And to keep them that way the Reserve Bank is introducing a new series of banknotes.

Now in circulation is the new five-dollar banknote.

You'll see many innovative security features including a distinctive top-to-bottom window. And there's a tactile feature to assist the vision impaired community.

The Reserve Bank is making banknotes 'Clearly More Secure'. See more banknotes.rba.gov.au

Video Transcript

Australian banknotes are among the safest in the world.

And to keep them that way the Reserve Bank is introducing a new series of banknotes.

Now in circulation is the new five-dollar banknote.

You'll see many innovative security features including a distinctive top-to-bottom window.

Tilt the banknote and you'll see an Eastern Spinebill move its wings.

Inside the Federation Pavilion at the bottom of the window is a number 5 that changes direction.

Turn the banknote over and in the top corner you'll see a prominent patch that changes colour in a rolling effect.

And there's a tactile feature to assist the vision-impaired community. Importantly, all existing banknotes can continue to be used.

The Reserve Bank is making our banknotes 'Clearly More Secure'.

See more at banknotes.rba.gov.au

Video Transcript

الأوراق النقدية الأسترالية هي من بين الأكثر أمانا في العالم

وللحفاظ عليها هكذا يقوم مصرف الاحتياط بطرح سلسلة جديدة من الأوراق النقدية. الآن في التداول الورقة النقدية من فئة الخمسة دولارات.

سوف ترى العديد من ميزات الأمان المبتكرة ومنها إطار مميز من الأعلى إلى الأسفل.

وهناك ميزة اللمس لمساعدة...

... ذوي الإعاقة البصرية

مصرف الاحتياط يقوم بجعل الأوراق النقدية "أكثر أمانا بوضوح".

شاهد المزيد على banknotes.rba.gov.au

Video Transcript

Wëëu yɛ̈ɛ̈r Australian atɔu ke wëëu ci gël apɛ̈th kaam wëu piny nhom eben.

Ku bïk tɔu ke cïï kek ël dhël kenë keya ka Reserve Bank ka wëëu yɛ̈ɛ̈r yääm bɛ̈i bei. Ke lui yemënë dollar kadhiec yäär yam atɔu thiin yemenë.

Yïn abi kajuëc ci rot waar gël gël mɛ̈t thin caa aweer tɔu yen nhom nhiäl ku ye cok piny.

Ku aleŋ ke ye gɔt bi yen ŋic ku ee kuɔ̈ny gam…

… akutnhom kɔc cie dääi

Reserve Bank ɣa looi yɛ̈ɛ̈r, ‘ lɔ gɛ̈i ci gël apɛ̈idittet.

Tïŋ kajuëc tɛne banknotes.rba.gov.au

Video Transcript

Tiền giấy của Úc là một trong những loại tiền giấy an toàn nhất trên thế giới

Và để duy trì tình trạng này, Ngân hàng Trữ kim đang phát hành các loại giấy bạc mới. Tiền giấy 5 đô-la mới giờ đây đang lưu hành.

Quý vị sẽ thấy nhiều đặc điểm an ninh sáng tạo kể cả giải trong suốt trọn bề ngang.

Và có đặc điểm xúc giác để giúp...

...người bị suy giảm thị lực

Ngân hàng Trữ kim đang làm cho tiền giấy 'An toàn Hơn Thấy Rõ'

Tìm hiểu thêm tại banknotes.rba.gov.au